1000سوال+120سوال آزمون های کارگزاری-(حق العمل کاری ...
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
مدیریت تولید و عملیات
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
من یک زنم و مصممم در کسب وکار خود موفق شوم
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
کسب و کارهای پلتفرمی
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
مدیریت زنجیره تامین بین الملل و واردات
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
لجستیک هوشمند(از ایده تا واقعیت)
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
بهینه سازی کلونی مورچگان
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
انقلاب صنعتی چهارم
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
مدیریت زنجیره تامین جهانی
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
بازاریابی خدمات
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
تنظیم قرارداد فروش بین المللی
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
سازمان و مدیریت کوانتومی
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
فنون مذاکره در قراردادهای تجاری بین المللی
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
مذاکرات در معاملات تجاری
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
استراتژی توسعه صنعت آلومینیوم ایران
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
روش ها و تکنیک های تحقیق در علوم انسانی
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----
163فرمان درخویشتن شناسی مدیران
دسته: مرکز نشر بازرگانی

زبان: -----