×

جزییات اخبار و اطلاعیه

مدل های کسب و کار
چکیده:

دوره اموزشی مدل های کسب و کار


دوره آموزشی مدل های کسب و کار با حضور جناب آقای دکتر حکیم زاده از اساتید برجسته سازمان مدیریت صنعتی پنجشنبه و جمعه مورخ 24 و 25 آذر ماه در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.