×

جزییات دوره آموزشی ( قانون کار و تامین اجتماعی )

1,100,000 ریال

مدرس

برگزارکننده

سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد

تعداد دانشجو

0 نفر
تصور کنید صد نفر آدم پیش روی شماست و من به شما گفته‌ام که اینها را به دو گروه تقسیم کن. احتمالا شما می‌گویید، خب بر چه اساس یا خصوصیتی این کار را انجام دهم؟ من هم می‌گویم خودت میدانی! بعد شما می‌گویید: آخه… بعد من می‌گویم آخه آخه نگو دیگه، اینها رو جدا کن کار داریم!;;

تصور کنید صد نفر آدم پیش روی شماست و من به شما گفته‌ام که اینها را به دو گروه تقسیم کن. احتمالا شما می‌گویید، خب بر چه اساس یا خصوصیتی این کار را انجام دهم؟ من هم می‌گویم خودت میدانی! بعد شما می‌گویید: آخه… بعد من می‌گویم آخه آخه نگو دیگه، اینها رو جدا کن کار داریم!;;

تصور کنید صد نفر آدم پیش روی شماست و من به شما گفته‌ام که اینها را به دو گروه تقسیم کن. احتمالا شما می‌گویید، خب بر چه اساس یا خصوصیتی این کار را انجام دهم؟ من هم می‌گویم خودت میدانی! بعد شما می‌گویید: آخه… بعد من می‌گویم آخه آخه نگو دیگه، اینها رو جدا کن کار داریم!;;

تصور کنید صد نفر آدم پیش روی شماست و من به شما گفته‌ام که اینها را به دو گروه تقسیم کن. احتمالا شما می‌گویید، خب بر چه اساس یا خصوصیتی این کار را انجام دهم؟ من هم می‌گویم خودت میدانی! بعد شما می‌گویید: آخه… بعد من می‌گویم آخه آخه نگو دیگه، اینها رو جدا کن کار داریم!;;

تصور کنید صد نفر آدم پیش روی شماست و من به شما گفته‌ام که اینها را به دو گروه تقسیم کن. احتمالا شما می‌گویید، خب بر چه اساس یا خصوصیتی این کار را انجام دهم؟ من هم می‌گویم خودت میدانی! بعد شما می‌گویید: آخه… بعد من می‌گویم آخه آخه نگو دیگه، اینها رو جدا کن کار داریم!;


برای این دوره سرفصلی ثبت نشده است
دوره های اخیر