×

آلبوم دانش آموختگان

مهسا خدارحمی

عنوان دوره فارغ التحصیلی : mba9

سمت : ....

نام شرکت/ سازمان : سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد

توضیحات: ....

آلبوم دانش آموختگان