×

آلبوم دانش آموختگان

مجید گیاهی

عنوان دوره فارغ التحصیلی : MBA3

سمت : ....

نام شرکت/ سازمان : سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد

توضیحات: ....

آلبوم دانش آموختگان