×

آلبوم دانش آموختگان

علی کمالی

عنوان دوره فارغ التحصیلی : mba4

سمت : ....

نام شرکت/ سازمان : سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد

توضیحات: ....

آلبوم دانش آموختگان