×

آلبوم دانش آموختگان

محمد هادی میرجلیلی

عنوان دوره فارغ التحصیلی : MBA گروه اول

سمت : ....

نام شرکت/ سازمان : سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد

توضیحات: ....

آلبوم دانش آموختگان