استراتژی شرکت های چند کسب و کاری
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
مدیریت استعداد جهانی: چالش‌ها،‌استراتژیها و فرصت‌ ...
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
تولید ناب برای شرکت های کوچک
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
پرورش توانایی های رهبری
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
راهبری شرکتی چالش ها و چشم اندازها
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
پژوهش در کسب و کار
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
راه سامسونگ
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
اصول و فنون مذاکره
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
داستان‌های هنری مینتزبرگ برای مدیران
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
اعتراف، 14 سؤال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش ...
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
جوهره مدیریت استراتژیک
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
از سر راه کارکنان کنار بروید
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
راهبری شرکتی چالش ها و جشم اندازها
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: فارسی
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----
پنج عینک آینده نگری چگونه با کمک مدل Eltville آین ...
دسته: سازمان مدیریت صنعتی

زبان: -----