1402/12/26 ساعت 14:39

برگزاری دوره اختصاصی عارضه یابی سازمانی

1402/12/21 ساعت 12:33

دومین کارگاه حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قراردادهای کار در سال 1403

1402/12/19 ساعت 11:52

اولین کارگاه حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قراردادهای کار در سال 1403

1402/12/05 ساعت 12:28

اختتامیه دومین دوره توسعه مهارت های مشاوره مدیریت

1402/12/05 ساعت 12:23

برگزاری دومین دوره توسعه مهارت های مشاوران مدیریت

1402/11/30 ساعت 14:51

اخلاق حرفه ای و مشاوره ی مدیریت

1402/11/30 ساعت 14:11

بوت کمپ تخصصی بازرگانی و تجارت بین الملل

1402/10/02 ساعت 14:02

دوره آموزشی سامانه جامع تجارت

1402/08/27 ساعت 09:47

اولین دوره جامع مدیریت بهره وری

1402/08/21 ساعت 16:43

دوره حسابداری بهای تمام شده

1402/07/23 ساعت 14:19

دوره آموزشی انبارداری

1402/07/15 ساعت 03:39

دوره آموزشی جامع بازرگانی بین الملل