×
60+

سال قدمت

1138

دانش پژوه

26

استاد و مشاور

9

دوره

500000

نفرساعت

50

پروژه مشاوره

جدیدترین

دوره های آموزشی

قانون کار و تامین اجتماعی

تعداد جلسات: 2 جلسه
تاریخ شروع: 1401/10/29
تاریخ اتمام: 1401/11/06
برگزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد
حضوری

مدیریت منابع انسانی

تعداد جلسات: 4 جلسه
تاریخ شروع: 1401/12/01
تاریخ اتمام: 1401/12/29
برگزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد
حضوری

دوره حرفه ای مدیران آموزش

تعداد جلسات: 10 جلسه
تاریخ شروع: 1401/10/02
تاریخ اتمام: 1401/12/10
برگزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد
حضوری

دوره جامع بازرگانی و تجارت بین الملل

تعداد جلسات: 7 جلسه
تاریخ شروع: 1401/11/06
تاریخ اتمام: 1401/11/28
برگزار کننده: سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد
حضوری

آلبوم دانش آموختگان