جلسه هم اندیشی با مدیران ارشد سازمان فنی حرفه ای استان در خصوص همکاری های آموزشی حرفه ای در صنعت

مریم حامدی

1402/07/06 | 21:00

جلسه هم اندیشی با مدیران ارشد سازمان فنی حرفه ای استان در خصوص همکاری های آموزشی حرفه ای در صنعت


این جلسه به منظور هم اندشی و تبادل تجارب و همچنین فتح باب همکاری های آموزشی فنی حرفه ای با تاکید بر نیاز های صنعت، با حضور مدیران ارشد سازمان فنی حرفه ای در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: