دوره مهارت های مالی و حسابداری برای مدیران کسب و کار

مریم حامدی

1403/03/12 | 21:00

مهارت های مالی و حسابداری برای مدیران کسب و کار


دوره مهارت های مالی و حسابداری برای مدیران کسب و کار در اردیبهشت و خرداد ماه 1403 و با حضور جناب آقای دکتر میرجلیلی در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: