×

دوره اختصاصی

برگزاری دوره های اختصاصی ویژه شرکت ها و سازمان ها

بخشی از خدمات سازمان مدیریت صنعتی یزد، نیازسنجی، طراحی و برگزاری دوره های اختصاصی ویژه شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می باشد. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی و عمومی، می تواند در حوزه های مختلف مدیریتی و غیرمدیریتی، با قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان همراه گردد. * در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد. * در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد. * مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
دانلود پیوست