قبل از شروع دوره تسویه حساب الزامی می باشد.

دانلود پیوست